Privacyverklaring

Privacyverklaring downloaden

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Heavy Crane Operators. In deze verklaring verschaft Heavy Crane Operators informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en website van Heavy Crane Operators. Heavy Crane Operators gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Er gebeurt veel op het gebied van privacy en het gebruik van data. En de regelgeving verandert ook voortdurend. Wij passen deze privacyverklaring daarom regelmatig aan zodat de manier waarop wij omgaan met uw gegevens steeds duidelijk is. Bekijk daarom regelmatig deze privacyverklaring opnieuw als u onze website bezoekt. Zo weet u altijd wat u op dit gebied van ons kunt verwachten.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Heavy Crane Operators verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten, het gebruik van de app en/of het bezoeken van onze website.

Door het aanmelden als werkzoekende, afnemen van onze diensten, het gebruiken van de app en/of het bezoeken van onze website geeft u toestemming aan Heavy Crane Operators om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken. Als u jonger bent dan 16 jaar mag u slechts persoonsgegevens aan Heavy Crane Operators verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen. Op onze website kunnen links naar andere website staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze website. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Heavy Crane Operators, gevestigd aan Pottenbakkerstraat 39D te Assen is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Heavy Crane Operators heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. De functionaris voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Contactgegevens; Raymon Thalen, raymon@heavycraneoperators.nl / 06-31331906.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

1. Sollicitanten
• Personalia
• Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel(s) en achternaam)
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Burgelijke staat
• Locatiegegevens
• Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)
• Mobiel telefoonnummer
• E-mailadres
• Genoten opleiding
• Relevante werkervaring
• Type rijbewijzen
• Beschikbaar vervoersmiddel
• Wensen m.b.t. arbeid

2. Worksheets
• Werkbonnen van medewerkers
• Locatie
• Data
• Soort werkzaamheden
• Contactpersoon

3. Klanten / leveranciers
• Bedrijfsgegevens
• Bedrijfsnaam
• Telefoonnummers
• E-mailadressen
• Contactpersonen
• KVK nummer
• BTW nummer
• Locatiegegevens
• Adres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)
• Onderling gemaakte afspraken m.b.t. werkzaamheden en prijzen

Verzameldoelen en bijbehorende gegevens

• Sollicitanten
• Het in contact komen met potentiele werknemers met als doel het uitbreiden van ons werknemers bestand.
• Worksheets
• Aan de hand van de werkbonnen kunnen de gewerkte uren en gedane werkzaamheden worden bepaald.
• Klanten / leveranciers
• Het correct uitvoeren van werkzaamheden, het opstellen van contracten en de bijbehorende financiële afwerking hiervan.

Website, apps en systeem

Bezoekers
• Ip-adres
• Surf- en clickgedrag
• Cookies
• Algemene bezoekgegevens, zoals de meest bezochte pagina's.
• Gegevens contactformulier (n.a.w., burgelijke staat, geboorte datum, e-mailadres, (mobiele)telefoonnummer en cv)

Verzameldoelen

Binnen de App, website en/of het systeem van Heavy Crane Operators worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan Heavy Crane Operators de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Heavy Crane Operators bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan Heavy Crane Operators is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Heavy Crane Operators te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Heavy Crane Operators aan te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van analytische cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.

Heavy Crane Operators maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen:
https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/learn/privacy.html https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl
Heavy Crane Operators heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan Heavy Crane Operators te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. Heavy Crane Operators heeft hier geen enkele invloed op. GEBRUIKER heeft google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?

Heavy Crane Operators bewaart de gegevens totdat betrokkenen het desbetreffende Account en/of App afmelden en/of verwijderen. Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken hun Account te verwijderen of de gegevens binnen het Account te wijzigen.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van één tot zeven jaar. Hoe lang we de gegevens opslaan bepalen we aan de hand van de volgende wet- en regelgeving; WBP, AWR en BW. Heavy Crane Operators kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Heavy Crane Operators verplicht is en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?

Het is mogelijk dat Heavy Crane Operators bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:
• Klanten, voor het kenbaar maken wie de werkzaamheden uit gaat voeren;
• Toegang tot naam, geboorte datum, (mobiele)telefoonnummer en relevante opleiding / werkervaring;
• Wetenschappelijke onderzoekinstellingen;
• Toegang tot geanonimiseerde gegevens en statistieken;
• IT-partners voor hosting en onderhoud website, app en systeem;
• Toegang tot statistische gegevens van website bezoekers, CRM systeem en FTP account, camera's en data;
• Overige derden voor de uitvoering van de activiteiten van Heavy Crane Operators, zoals drukkerijen en e-mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Heavy Crane Operators en heeft Heavy Crane Operators de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Heavy Crane Operators hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Heavy Crane Operators zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens

Heavy Crane Operators gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals een SSL verbinding van het domein, firewall software, encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn.

Doorgifte buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen niet worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Heavy Crane Operators zal bij doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Een Account kan door de betrokkene op ieder gewenst moment worden opgezegd. Binnen het Account kunnen betrokkenen tevens de door hun opgegeven informatie wijzigen.

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

Heavy Crane Operators, t.a.v. Gert Hagen
Pottenbakkerstraat 39D te Assen
info@heavycraneoperators.nl
+31 (0)592 763 999